AZTEC BASEBALL: Varsity v. Westview

Elizabeth Vega Giron, Aztec Media

Aztec Media photography by Elizabeth Vega Giron